ข่าวเด่นวันนี้

 

โรงเรียนบ้านปาลัสได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพ
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นในวันอาซูรอ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสามัคคี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน


โครงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้    วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ทั้ง 4  ด้าน  คือ ร่างกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณ์
ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านปาลัส

 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบล  ลางา  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี 94190
หมายเลขโทรศัพท์    073-485-006      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2